Počasí dnes


 
Petrovice
snimek
2,5km od Nového Města na Moravě    606m    49° 32' v.d. 16° 34' s.š.
HISTORIE
| « zpět |    

  Obec Petrovice vznikla na území novoměstského panství s největší pravděpodobností až v 2. polovině14. století a její jméno je odvozeno od osobního jména Petr. Petrovice již trvale u Nového Města zůstaly a nesly s nim jeho osud.

  Obec leží na pravém břehu říčky Bobrůvky v nadmořské výšce 606 n n.m. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1397. Odhad v roce 1587 uvádí 21 zemědělských usedlostí, šlo tedy na tehdejší poměry o významnou osadu, jejíž obyvatelé měli mimo robotu za povinnost přivážet proutí k výlovu novoměstských panských rybníků. V historii Petrovic je zaznamenána řada sporů mezi novoměstskou vrchností a ždárským klášterem o desátky. Obecní pečet pochází z roku 1749 - ve znaku je obilný snop mezi dvěma srpy obrácenými ostřím ven a nápisem PE: POCTTIVI OBCE PETROVICE: 1749.

  K významným budovám patřila dědičná rychta a mlýn, který je hodnotnou architektonickou a technickou památkou. Ve středu obce je zvonička s letopočtem 1876 a dva obecní rybníky, které slouží jako požární nádrže.

  K rozvoji obce došlo zejména po založení JZD v roce 1957. Postupně byl vybudován obecní vodovod, autobusová čekárna, hřiště a místní rozhlas. V sedmdesátých letech bylo započato s pracemi na kanalizační síti obce, zřízena veřejná studna, provedena rekonstrukce místních komunikací a vyčištěny a opraveny návesní rybníky.

  V letech 1971 - 75 byla postavena víceúčelová budova občanského výboru, ve které je prodejna Jednoty, požární zbrojnice, knihovna a schůzové místnosti OV.


Náves v Petrovicích na počátku 20. století

  V roce 1983 bylo rekonstruováno veřejné osvětleni, o dva roky později místní rozhlas a zahájeny opravy místních komunikací, na kterých byly v roce 1985 provedeny živičné povrchy. V roce 1986 - 88 byla provedena přístavba hasičské zbrojnice k obecnímu domu.

  Při nové územní organizací obcí v r. 1850 byla utvořena naše obec o rozloze 746 jiter s 382 obyvateli a prvním starostou byl zvolen Jan Šír. Dalšími starosty byli František Starý č.3, Josef Laštovička č.7, Josef Petr č. 11, Josef Laštovička č.7, Alois Fousek č. 12, Josef Penáz č. 19, Oldřich Tatíček č. 60, Josef Mach č. 37, Josef Koštál č. 34, František Lukeš ml. č. 29, Josef Sáblík č. 62, Josef Honek č. 35, Od roku 1980 předsedy občanského výboru byli Josef Sáblík č. 62, František Mužátko č. 61. Složení komise pro místní samosprávu: Josef Starý č. 10, Josef Mach, Josef Sáblík, František Sáblík, Ludvík Kučera, Jaroslav Vařák, Radek Mrkos. Všichni členové samosprávy jsou členy hasičského sboru.

Mlýn v Petrovicích ve 30. letech tohoto století


Počet domů a obyvatel podle dochovaných záznamů:
Rok / Domů / Obyvatel
1790   39   268
1840   51   353
1870   58   372
1880   58   389
1890   58   387
1900   60   359
1910   60   366
1921   57   390
1930   58   319
1950   63   270
1995   61   211
K 1.1.1998 63 203 ( z toho 103 mužů a 100 žen)


  Celková výměra katastru obce činí 429ha 17a, z toho orná půda 287ha 89a, luk 60ha 75a, zahrad 1 ha 50a, pastvin 9ha 18a, lesů 53ha 6a, oba rybníky 1ha 20a, zastavěné a neplodné plochy 15ha 59a.

 1. světová válka vletech 1914 - 1918 byla celonárodní tragédií. Téměř každá rodina byla nějakým způsobem zasažena. Nejhůře byli postiženi ti, jimž odešli otcové - živitelé rodin, jejich bratři a synové, kteří již v 18 letech museli na frontu. Doma nebylo dostatek základních potravin, bída zasáhla města i venkov. S úzkostí očekávali lidé lístky rakouské polní pošty, které byly dokladem, že adresát je naživu. V mnohých rodinách oplakávali padlé a nezvěstné. Skoro v každé obci byl po válce vybudován památník těmto obětem. Na pomníku v Petrovicích je 15 jmen!

Fousek J. Komínek J.
Lukeš J. Mach E.
Mužátko J. Neumann J
Starý E. Sytař F.
Penáz F. Petr F.
Petr F. Petr J.
Poul A. Sáblík E
Starý J  


Památník obětem 1.světové války


Na pomníku je vyryto: "obětem světové války věnuje s přispěním všech občanů sdružení venkovské omladiny." "Poutníče, zvěstuj krajanům, že my za vlast mrtví ležíme, jakož zákony kázaly nám."


  Pomník vysvětil 24. května 1926 p. Matěj Muller - farář z Nového Města. Slavnostní kázání měl profesor Karel Žák z Nového Města. Autorem pomníku je Krafka ze Ždáru nad Sázavou. Slavnostním a památným dnem, kdy byly vytlačeny z většiny domácností učazené lucerny a lampy, kdy obec zazářila jasem moderního světla, byl 1. srpen 1927.

  17. června 1928 se celý sbor zúčastnil přivítání pana prezidenta republiky T.G. Masaryka v Novém Městě n. M.. Za zemědělce byl vybrán občan naší obce Josef Bukáček č. 24, aby přivítal pana prezidenta kratším proslovem a po staročesku chlebem a solí. Josef Penáz, člen dobrovolného hasičského sboru a přísedící zemské rady byl v uvítací komisi.

  Druhá světová válka si vyžádala jednu obět v obci a to Františka Mrázka č.46, který zahynul ve věku 23 let v německém nasazení.

Vítání T.G. Masaryka

    Prezidenta T.G. Masaryka vítá v Novém Městě na Moravě v roce 1928 také pan Josef Bukáček, občan z Petrovic


Zdroj informací z publikace: 100 let sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích

 
 
.: webmaster: kozlik :.